Ali je Načrt S v interesu raziskovalcev na začetku kariere?

Foto: Jaye Haych via Unsplash

Načrt S je pobuda koalicije financerjev znanstvenih raziskav, med njimi tudi Agencije za raziskovalno dejavnost RS, za uresničitev popolnega in takojšnjega odprtega dostopa do publikacij, ki nastajajo z javnimi nepovratnimi sredstvi. Tako imenovana kOAlicija S se je oblikovala sredi leta 2018 in v tistem letu sem na Metini listi objavila prvi prispevek na to temo. Kaj se je dogajalo po tem?

Ob objavi načrta je bil cilj, da se udejanji do januarja 2020, vendar so glede na odzive javnosti cilj prestavili na januar 2021. Od tega datuma naprej bodo za raziskave, ki jih financirajo članice kOAlicije S, veljale tri dopustne poti za objavo znanstvenih publikacij v odprtem dostopu:

  1. Objava v revijah z odprtim dostopom ali na platformah, ki zagotavljajo odprt dostop (t.i. zlati odprti dostop v  odprtodostopnih revijah),
  2. Shranitev končne objavljene verzije ali avtorjevega sprejetega rokopisa v repozitorijih z odprtim dostopom brez embarga (t.i. zeleni odprti dostop) ali
  3. Objava v hibridnih revijah, ki so zaprosile za status revije v preoblikovanju (angl. transformative journal status).

Hibridni način odprtega dostopa za kOAlicijo ni sprejemljiv, saj založnik prejme dvojno plačilo za članek, strošek obdelave članka (angl. article processing charge oz. APC) in naročnino. Tudi revije s statusom revije v preoblikovanju bodo morale do konca leta 2024 postati odprtodostopne, če bodo želele biti upravičene do sredstev članic kOAlicije S.

Odziv znanstvene skupnosti na Načrt S so raznoliki. Nekateri založniki in znanstvena društva so do njega zelo kritični, saj ogroža njihove interese. Novembra 2018 je skupina več kot 600 raziskovalcev podpisala odprto pismo, ki je kOAliciji S očitala, da ogroža obstoj visoko kvalitetnih hibridnih revij znanstvenih društev, da se bodo zaradi Načrta S revije zvišale stroške objave člankov ter da ustvarja neenakost med državami in med raziskovalnimi področji.

Med pozitivnimi odzivi pa je skupna izjava Evropskega sveta doktorskih kandidatov in mladih raziskovalcev (Eurodoc), Združenja alumnov Marie Curie (MCAA) in Mlade akademije Evrope (YAE). Podprli smo jo tudi v slovenskem društvu Mlada akademija in poskrbeli za prevod v slovenščino. Izjava opozarja na nekaj pomanjkljivosti implementacije Načrt S v povezavi z monografijami, tehničnimi zahtevami založbam in kriteriji evalvacije, vendar se organizacije podpisnice z načrtom v glavnem strinjajo.

Pred nekaj tedni je kOAlicija S sprejela še Strategijo hrambe pravic (cOAlition S Right Retention Strategy), ki raziskovalcem omogoča svobodo objavljanja v znanstvenih revijah, vključno z naročniškimi in hibridnimi. S tem bodo financerji raziskav preglasili pravilnike revij, ki znanstvenikom ne dovoljujejo, da svoje rokopise delijo z odprto licenco, kar je odlična novica za raziskovalce.

Zato je podpornike Načrta S prejšnji ponedeljek presenetila objava Evropskega raziskovalnega sveta (ERC), da izstopa iz kOAlicije S, ker omejevanje dopustnih poti objavljanja naj ne bi bilo v interesu raziskovalcev, predvsem tistih na začetku kariere. Zapisali so, da želijo prizadevanja za odprti dostop nadaljevati na neodvisen način, ki bo dopuščal tudi objavljanje v hibridnih revijah.

Dan za tem je bil objavljen odziv kOAlicije S, v katerem so opozorili, da financerke že dve desetletji podpirajo hibridne revije, a do prehoda na popoln in takojšen odprti dostop kljub temu ni prišlo. Založniki še vedno prejemajo dvojno plačilo za članke, neenakosti med raziskovalci pa se povečujejo. 

Raziskovalci, ki so proti Načrtu S in za ohranitev statusa quo se ne zavedajo, da do znanstvene literature trenutno brezplačno dostopajo zato, ker so njihove knjižnice naročene na širok nabor znanstvenih revij. Slovenija na primer za te naročnine letno porabi skoraj štiri milijone evrov. Na drugi strani pa obstajamo raziskovalci, ki nismo zaposleni na univerzah, ali pa raziskovalci na globalnem jugu, kjer si institucije visokih naročnin znanstvenih revij ne morejo privoščiti in smo zato prikrajšani za dostop do teh publikacij. Z uresničitvijo Načrta S bo vsem omogočen odprt dostop do rezultatov raziskav, ki jih financirajo članice kOAlicije S.

0 replies on “Ali je Načrt S v interesu raziskovalcev na začetku kariere?”