Kdo so dobitniki in dobitnica Zoisovih nagrad in priznanj

Dobitniki in dobitnice Zoisovih nagrad in priznanj (foto: MIZŠ)

Odbor RS za Zoisovo nagrado, Zoisovo priznanje, priznanje ambasador znanosti in Puhovo priznanje, ki mu predseduje prof. dr. Tamara Lah Turnšek, se je letos odločil podeliti Zoisovo nagrado za življenjsko delo, tri Zoisove nagrade za vrhunske dosežke in pet Zoisovih priznanj. V nadaljevanju objavljamo nagrajence in obrazložitve nagrad:

  • Zoisova nagrada za življenjsko delo na področju teorijske fizike mehke snovi – prof. dr. Slobodan Žumer
  • Zoisova nagrada za vrhunske dosežke za monografijo Med Italijo in Ilirikom: slovenski prostor in njegovo sosedstvo v pozni antiki – akad. prof. dr. Rajko Bratož
  • Zoisova nagrada za vrhunske znanstvene dosežke na področju raziskav zgradbe nukleinskih kislin in proteinov z uporabo jedrske magnetne resonance – prof. dr. Janez Plavec
  • Zoisova nagrada za vrhunske dosežke na področju razvoja računalniško podprtih metod in orodij za sintezo in rekonstrukcijo procesov – prof. dr. Zdravko Kravanja
  • Zoisovo priznanje za pomembne znanstvene dosežke na področju diskretne matematike – izr. prof. dr. Martin Milanič
  • Zoisovo priznanje za pomembne dosežke na področju molekulskega modeliranja kemijskih procesov na površinah kovin – doc. dr. Anton Kokalj
  • Zoisovo priznanje za znanstveno monografijo Tone Kralj in prostor meje: umetnost med katolicizmom, fašizmom in slovenskim iredentizmom – prof. dr. Egon Pelikan
  • Zoisovo priznanje za pomembne znanstvenoraziskovalne dosežke na področju mikrobiologije – prof. dr. Ines Mandić-Mulec
  • Zoisovo priznanje za pomembne znanstvene dosežke na področju jedrske magnetne resonance materialov – prof. dr. Gregor Mali

ZOISOVA NAGRADA ZA ŽIVLJENJSKO DELO NA PODROČJU TEORIJSKE FIZIKE MEHKE SNOVI

PROF. DR. SLOBODAN ŽUMER

Dr. Slobodan Žumer, redni profesor fizike na Fakulteti za matematiko in fiziko Univerze v Ljubljani ter raziskovalni svetnik na Institutu Jožef Stefan, je najvidnejši slovenski strokovnjak za teoretično fiziko anizotropnih mehkih snovi in med vodilnimi na svetu. Njegovi vrhunski raziskovalni dosežki in mednarodno sodelovanje ter zlasti tesno sodelovanje z našimi eksperimentalnimi fiziki so temelji, na katerih je nastala »ljubljanska šola fizike tekočih kristalov«, priznana kot eden od vodilnih centrov za anizotropne mehke snovi na svetu.

Prof. dr. Slobodan Žumer je velik del svojih raziskav posvetil fiziki anizotropnih mehkih snovi, predvsem ograjenih in koloidnih tekočih kristalov. S člankom, objavljenim leta 1986 v znanstveni reviji Applied Physics Letters in citiranim več kot 900-krat, je postal soutemeljitelj raziskovalnega polja dispergiranih tekočih kristalov, za kar je leta 1990 dobil Kidričevo nagrado. Sledil je mednarodni patent, na katerem je temeljil začetek industrijske proizvodnje pametnih stekel, ki se še vedno proizvajajo, kar dokazuje uporabno vrednost temeljnih raziskav.

V zadnjem obdobju se je usmeril v proučevanje topoloških defektov ter spletov in vozlov v nematskih koloidih, kjer je s sodelavci dosegel preboj s teoretično napovedjo nematskega spletanja. Delo je omogočilo razcvet novega področja topološke mehke snovi. Prof. dr. Žumer je objavil več kot 270 znanstvenih člankov, ki so citirani več ko t 9000-krat. Izpostaviti je treba niz del v znanstvenih revijah iz skupin Nature in Science, kar 30 del v Physical Review Letters ter več kot 100 vabljenih in plenarnih predavanj na mednarodnih konferencah. Mednarodna znanstvena skupnost ga je tudi počastila z izvolitvijo za predsednika mednarodne zveze za tekoče kristale International Liquid Crystal Society in člana Evropske akademije znanosti in umetnosti. Kvantitativni opis nagrajenčevega dela je impresiven, pomembnost njegovih raziskav pa še najbolje razumemo, če ob pogledu na tekočekristalni zaslon pametnega telefona pomislimo, da je k nadaljnjemu razumevanju in razvoju zapletenih tekočekristalnih sistemov z možnostmi za nove tehnologije pomembno prispeval prav prof. Slobodan Žumer s svojo ljubljansko skupino sodelavcev.

ZOISOVA NAGRADA ZA VRHUNSKE DOSEŽKE ZA MONOGRAFIJO MED ITALIJO IN ILIRIKOM: SLOVENSKI PROSTOR IN NJEGOVO SOSEDSTVO V POZNI ANTIKI

AKAD. PROF. DR. RAJKO BRATOŽ

Dr. Rajko Bratož, akademik in redni profesor ljubljanske Filozofske fakultete, je vodilni raziskovalec in poznavalec antične zgodovine v slovenskem prostoru in njegovem širšem okolju. V njegovem znanstvenem opusu izstopajo raziskave zgodnjega krščanstva in Cerkve, vojaške, politične in upravne zgodovine v pozni antiki ter tudi takratnih barbarskih ljudstev. Knjiga Med Italijo in Ilirikom: slovenski prostor in njegovo sosedstvo v pozni antiki pomeni višek in zaokrožitev njegovega večdesetletnega raziskovalnega dela. V skoraj sedemsto strani obsežni monografiji je akademik prof. dr. Bratož v celovito zaokroženem besedilu povzel dognanja lastnih raziskovanj in spoznanja tistih strok, ki se na najrazličnejše načine ukvarjajo z antično zgodovino.

Knjigo odlikujejo izjemno poznavanje materije, suvereno obravnavanje historiografskih vprašanj, natančnost in celovitost obravnave ter tudi temeljita predstavitev doseženega stanja raziskav.

S tem delom, ki za obravnavani čas in prostor tudi v tujih historiografijah nima enakovrednih vzporednic, smo Slovenci dobili prvi celovit in najvišjim znanstvenim merilom ustrezajoč pregled poznoantične zgodovine na slovenskem ozemlju in v njegovem sosedstvu. Reči je mogoče, da je akademik prof. dr. Bratož s knjigo Med Italijo in Ilirikom napisal temeljno delo o pozni antiki v slovenskem prostoru in njegovem zaledju, ki je temeljno znanstveno delo za vsako poglabljanje v obravnavano problematiko. Delo akademika prof. dr. Bratoža je vrhunski znanstveni prispevek k zgodovinopisju tudi na mednarodni ravni.

ZOISOVA NAGRADA ZA VRHUNSKE ZNANSTVENE DOSEŽKE NA PODROČJU RAZISKAV ZGRADBE NUKLEINSKIH KISLIN IN PROTEINOV Z UPORABO JEDRSKE MAGNETNE RESONANCE

PROF. DR. JANEZ PLAVEC

Raziskovalno delo prof. dr. Janeza Plavca je usmerjeno v razumevanje zgradbe nukleinskih kislin in proteinov. Raziskuje predvsem nukleinske kisline, bogate z gvanini, pri katerih je opozoril na zapleteno soodvisnost primarnih zaporedij in lokalnih značilnosti zgradbe.

Med prvimi na svetu je ovrednotil vezavo in dinamiko premikanja kationov znotraj takih struktur ter nakazal na njihov pomen za zvijanje in delovanje nukleinskih kislin.

Taka urejenost molekule DNK ima pomembno biološko vlogo, saj se tako lahko uredijo telomerna zaporedja in promotorska zaporedja genov. Pri svojem delu uporablja predvsem metodo jedrske magnetne resonance.

Vodi Nacionalni infrastrukturni center za NMR spektroskopijo visoke ločljivosti na Kemijskem inštitutu. Center je vpet v evropske infrastrukturne projekte in nudi raziskovalno podporo najširšemu krogu raziskovalcev. S svojimi znanstvenimi deli je prof. dr. Plavec znatno prispeval k razvoju metod jedrske magnetne resonance in jih uveljavil pri reševanju izzivov razumevanja zgradb biološko pomembnih molekul. Svoja odkritja objavlja kot vodilni avtor v najuglednejših revijah s področja kemije. Njegova bibliografija obsega 197 izvirnih del, ki so bila do zdaj citirana več kot 2900-krat, ima Hirschev indeks 30. Z navedenimi dosežki je prof. dr. Plavec pomembno vplival na razvoj znanstvenoraziskovalne dejavnosti v Sloveniji.

ZOISOVA NAGRADA ZA VRHUNSKE DOSEŽKE NA PODROČJU RAZVOJA RAČUNALNIŠKO PODPRTIH METOD IN ORODIJ ZA SINTEZO IN REKONSTRUKCIJO PROCESOV

PROF. DR. ZDRAVKO KRAVANJA

Dr. Zdravko Kravanja je redni profesor in dekan Fakultete za kemijo in kemijsko tehnologijo Univerze v Mariboru.

Raziskovalno deluje na področju procesne sistemske tehnike, kjer je dosegel vrhunske znanstvene dosežke z razvojem računalniško podprtih metod in orodij za sintezo in rekonstrukcijo procesov.

Skupaj s sodelavci Laboratorija za procesno sistemsko tehniko in trajnostni razvoj, ki ga vodi, in skupinami svetovno najuglednejših profesorjev je razvijal in testiral nove, učinkovite in robustne koncepte, postopke, metode, strategije in metodologije matematičnega programiranja ter sprogramiral računalniška orodja za raznovrstne aplikacije v tehniki in interdisciplinarnih področjih, kot so kemijska tehnika, mehanika konstrukcij, tehnoekonomika in okoljska tehnika. Tako je na primer s prof. Grossmannom s Carnegie Mellon University v ZDA razvil na svetu edinstveni prototipski računalniški paket oziroma školjko MIPSYN za sintezo sistemov na podlagi mešano-celoštevilskega nelinearnega programiranja. Ugotovitve so bile predstavljene na mednarodnih konferencah in so dostopne svetovni javnosti v vrhunskih znanstvenih revijah ter pogosto citirane in predstavljene v preglednih člankih in celo mednarodnih učbenikih, izdanih pri znanih založbah.

Prof. dr. Kravanja je novo znanje prenašal v gospodarstvo in širil na mlajšo generacijo raziskovalcev tako doma kot v tujini s predavanji in sodelovanjem na delavnicah in poletnih doktorskih šolah na svetovno znanih univerzah.

ZOISOVO PRIZNANJE ZA POMEMBNE ZNANSTVENE DOSEŽKE NA PODROČJU DISKRETNE MATEMATIKE

IZR. PROF. DR. MARTIN MILANIČ

Dr. Martin Milanič raziskovalno deluje na področju diskretne matematike in teoretičnega računalništva na Univerzi na Primorskem. Njegova bibliografija obsega več kot 70 izvirnih znanstvenih člankov in poglavje v znanstveni monografiji, odmevnost njegovega dela pa izkazuje več kot 290 čistih citatov v zadnjih desetih letih.

Dr. Milanič v svojem raziskovalnem delu poseben poudarek namenja študiju strukturnih in algoritmičnih vidikov grafovskih razredov.

Njegovi najpomembnejši raziskovalni prispevki temeljijo na novih konceptih in ugotovitvah v teoriji grafovskih razredov (ekvistabilni in CIS grafi, pragovni koncepti in dominacija), na uvedbi novih grafovskih parametrov na področju povezanosti in dominacije v grafih (separabilnost in Grundyjevo dominantno število), na študiju računske zahtevnosti optimizacijskih problemov na grafih in omrežjih (neodvisna množica, vektorska povezanost, viralni marketing) ter na razvoju modelov in odkrivanju novih možnih uporab metod teorije grafov in kombinatorične optimizacije v bioinformatiki. S svojim raziskovalnim, mentorskim in organizacijskim delom tako ključno prispeva k razvoju tega podpodročja matematike v Sloveniji.

ZOISOVO PRIZNANJE ZA POMEMBNE DOSEŽKE NA PODROČJU MOLEKULSKEGA MODELIRANJA KEMIJSKIH PROCESOV NA POVRŠINAH KOVIN

DOC. DR. ANTON KOKALJ

Doc. dr. Anton Kokalj je višji znanstveni sodelavec na Odseku za fizikalno in organsko kemijo Instituta ”Jožef Stefan” in sodeluje pri podiplomskem izobraževanju na Mednarodni podiplomski šoli Jožefa Stefana.

Doc. dr. Anton Kokalj je vrhunski mednarodno vpet raziskovalec, ki z izvirnimi in odmevnimi prispevki prispeva k napredku znanosti na področju teoretičnih raziskav fizikalno-kemijskih procesov na površinah tehnološko pomembnih kovinskih materialov. Z uporabo sodobnih načinov molekulskega modeliranja na podlagi teorije gostotnega funkcionala je raziskoval in pojasnil interakcije med organskimi inhibitorji korozije in površinami materialov. S sodelavci uspešno povezuje teoretične in eksperimentalne ugotovitve, s čimer prispeva k dolgoročnemu cilju racionalnega načrtovanja novih učinkovitih inhibitorjev korozije. Izpostaviti je treba njegov prispevek pri razvijanju programskih orodij za molekulsko modeliranje, ki so vsa odprtokodna in prosto dostopna.

V zadnjih sedmih letih je sam ali v soavtorstvu objavil 35 člankov v najuglednejših revijah s področij splošne in fizikalne kemije, elektrokemije in korozije. Njegove objave imajo v celoti približno 9000 čistih citatov, najodmevnejši članek pa več kot 6000, kar ga v tej skupini uvršča na prvo mesto med slovenskimi kemiki.

ZOISOVO PRIZNANJE ZA ZNANSTVENO MONOGRAFIJO TONE KRALJ IN PROSTOR MEJE: UMETNOST MED KATOLICIZMOM, FAŠIZMOM IN SLOVENSKIM IREDENTIZMOM

PROF. DR. EGON PELIKAN

Prof. dr. Egon Pelikan je zaposlen v Znanstveno-raziskovalnem središču Koper. V znanstveni monografiji Tone Kralj in prostor meje: umetnost med katolicizmom, fašizmom in slovenskim iredentizmom opisuje zgodovinsko ozadje fenomena ideološke markacije prostora, ki v Evropi nima primerjave.

Tone Kralj je poslikal več kot 50 cerkva na Primorskem in v njih narisal »izgubljeno« etnično mejo v prostoru nacionalno-političnega spopada.

Ustvarjalnost obravnavanega umetnika je v Pelikanovi monografiji vključena v zgodovinski kontekst, pri tem je raziskana vloga naročnikov oziroma pobudnikov, ki so usmerjali in dopuščali poslikave, za katere so značilni ideološke prvine, kot sta antifašizem in iredentizem, ter slovenski nacionalni motivi, ki jih je slikar vnašal v biblijske naracije cerkvenih poslikav.

Prof. dr. Egon Pelikan je kot izvrsten poznavalec primorske kulturne in politične zgodovine v svoji raziskavi upošteval doslej neznane arhivske vire ter z vidika sodobnih razumevanj ideološke markacije prostora teoretično utemeljil in pojasnil Kraljevo umetnost kot svetovno izjemen, a hkrati paradigmatičen primer obmejne prostorske govorice, ki v svoj antifašizem spaja katolicizem in nacionalno idejo.

ZOISOVO PRIZNANJE ZA POMEMBNE ZNANSTVENORAZISKOVALNE DOSEŽKE NA PODROČJU MIKROBIOLOGIJE 

PROF. DR. INES MANDIĆ-MULEC

Prof. dr. Ines Mandić-Mulec je predstojnica Katedre za mikrobiologijo na Oddelku za živilstvo Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani. Njeno znanstveno delo je usmerjeno v raziskave socialne mikrobiologije in mikrobne ekologije talnih in vodnih ekosistemov.

Prof. dr. Mandić-Mulec je svetovno priznana strokovnjakinja na področju proučevanja komunikacij, biofilmov in drugih oblik socialnosti bakterije Bacillus subtilis, ki je pomemben industrijski mikroorganizem in tudi koristna rastlinam. Odkrila je fenomen sorodstvenega prepoznavanja bacilov ter molekularno opredelila ta mehanizem in raznolikost njihovih komunikacijskih sistemov.

Prof. dr. Mandić-Mulec je tudi ključno prispevala k razvoju mikrobiologije talnih in vodnih ekosistemov v Sloveniji. Raziskovala je, kako različni dejavniki okolja (npr. hranila, onesnaževala) vplivajo na filogenetsko sestavo in funkcijo mikrobnih združb v povezavi s kroženjem hranil. V Sloveniji je prva povezala vpliv osuševanja tal z mikrobno aktivnostjo in s tem povezanim sproščanjem toplogrednih plinov. Znanstveno delo prof. dr. Mandić-Mulec odlikujejo vrhunska kakovost, visoka mednarodna odmevnost ter številna vabljena predavanja na konferencah in uglednih univerzah.

ZOISOVO PRIZNANJE ZA POMEMBNE ZNANSTVENE DOSEŽKE NA PODROČJU JEDRSKE MAGNETNE RESONANCE MATERIALOV

PROF. DR. GREGOR MALI

Dr. Gregor Mali je višji znanstveni sodelavec na Kemijskem inštitutu v Ljubljani in izredni profesor za področje fizike na Univerzi v Novi Gorici. Ukvarja se z razvojem in uporabo metod jedrske magnetne resonance za študij materialov za shranjevanje energije ter ločevanje in shranjevanje plinov.

V slovenski prostor je prvi vpeljal visoko ločljivo jedrsko magnetno resonanco v trdnem, ki omogoča vpogled v zgradbo materialov in procese v njih na atomski ravni.

Vpeljevati je začel tudi računske metode, s katerimi je mogoče napovedati parametre, merljive z magnetno resonanco. Računske metode skupaj z magnetno resonanco povezuje v tako imenovano NMR-kristalografijo, to je nov celostni način določanja zgradbe materialov. Še posebej odmevno je njegovo delo na področju analize heterogenih in neurejenih poroznih sistemov, ki je pritegnilo zanimanje za sodelovanje številnih uglednih raziskovalnih skupin iz tujine, na primer skupine iz Leuvna v Belgiji, Versaillesa v Franciji in Cambridgea v Veliki Britaniji.

 

0 replies on “Kdo so dobitniki in dobitnica Zoisovih nagrad in priznanj”