Karte so vredne 1.000 številk in nam prihranijo 1.000 besed – STAGE

Tomaž Smrekar (foto: osebni arhiv TS)
Tomaž Smrekar (foto: osebni arhiv TS)

Avtor: Tomaž Smrekar, vodja Sektorja za posredovanje statističnih podatkov in metod na SURS.

SURS pripravi na leto več kot 650 različnih objav podatkov. S količino objavljenih podatkov so uporabniki v veliki meri zadovoljni. Večji izziv je za nas način objave podatkov. Vemo, da je pravilno razumevanje podatkov precej zahtevna veščina (zahteva vsaj osnovno obvladovanje statistične pismenosti) in da ni prav zelo razširjena med prebivalci. K boljšemu razumevanju statističnih podatkov jim zato skušamo pomagati tako, da tradicionalnemu načinu prikazovanja v tabelah in na grafikonih dodajamo besedilne razlage podatkov (komentarje, metodološka pojasnila).

V zadnjih letih smo začeli prikazovati podatke tudi s spletnimi kartografskimi orodji. S pomočjo teh orodij lahko uporabniki na enostaven in razumljiv način spoznajo, da je sicer majhna Slovenija zelo raznolika država, takó pridobljene informacije pa lahko uporabijo za marsikaj.

Aplikacija STAGE je vrhunsko orodje za prikazovanje prostorskih podatkov in ustreza tudi mednarodnim standardom.  V svetu državne statistike na svetovni ravni je za zdaj brez konkurence. Združuje več kot 40 let izkušenj, pridobljenih s pridobivanjem podatkov iz administrativnih virov, in 7 let izkušenj, pridobljenih z razvijanjem različnih spletnih kartografskih orodij na SURS-u.

Veseli smo, da nam je uspelo združiti želje in potrebe uporabnikov, inovativno razmišljanje na SURS-u, vrhunsko tehnološko znanje Geodetskega inštituta Slovenije in organizacijo priprave prostorskih podatkov v celotnem sistemu slovenske državne statistike.

Na SURS-u  zdaj že ustvarjamo novo kartografsko spletno orodje, s katerim bo mogoče preseči mejo med realnim svetom in virtualnim svetom uradnih statističnih podatkov. Do našega novega izdelka pa uživajte v družbi z aplikacijo STAGE, uporabljajte informacije, ki vam jih nudi, in jih povezujte v novo znanje o okolju, v katerem živite.

Igor Kuzma (foto: osebni arhiv IK)
Igor Kuzma (foto: osebni arhiv IK)

Avtor: Igor Kuzma, Oddelek za uredništvo in regionalne statistike, področje geografskih informacijskih sistemov, projektni vodja za STAGE.

Neskončni oceani informacij, v katerih se vsakodnevno utapljamo, so nas potisnili na rob zmogljivosti ločevanja med uporabnim in nepotrebnim. Postopoma smo zdrsnili v lagodje sodobnih tehnologij, ki nam razmeroma uspešno strežejo z informacijami, izdelanimi po naši meri, hkrati pa nam dajejo navidezni občutek, kako uspešni plavalci smo; navsezadnje sami krotimo te mogočne informacijske valove.

Kadar nas tokovi namerno ali slučajno zanesejo v svet statističnih podatkov, ki ga ustvarja, vzdržuje in pojasnjuje Statistični urad Republike Slovenije, postanemo formalno »uporabniki podatkov državne statistike«. Iznenada postanemo nekaj pomembnega, strokovnega, skoraj znanstvenega. Vsekakor pa ostanemo zvesti sebi in neizprosno pričakujemo informacije, podane na razumljiv, preprost način in dosegljive povsod ter v vsakem trenutku. Statistični urad zato tudi s svojo novo storitvijo, imenovano STAGE (STAtistika in GEografija), zagotavlja svojim uporabnikom prav to. Zapletene statistične metodologije se s podatki zlijejo v interaktivne tematske karte različnih vsebin, ki nam statistiko približajo do ravni našega ožjega življenjskega prostora. Hkrati nas spodbudi, da se potopimo še globlje in vajeti statističnega raziskovanja prevzamemo v svoje roke, spreminjamo vsebine, jih medsebojno združujemo, primerjamo v času, postanemo inovativni statistik. Zgledujemo se lahko po spodnjem primeru:

Živimo v prijetni soseski, prijazni ljudje, čiste ulice, trate urejene … Nekega nedeljskega popoldneva pa se vprašamo, kaj bo s to sosesko čez deset ali dvajset let. STAGE seveda ni jasnoviden, lahko pa nam ustvari sliko o preteklem razvoju, sedanjem stanju in nakaže verjetno smer prihodnjega razvoja. Poigrajmo se torej s številkami za izbrana območja – ljubljanske soseske Murgle, Koseze in Brdo.

Karta: Prebivalstvo, staro 15 ali več let, z višje- ali visokošolsko izobrazbo, Ljubljana, mreža 100 m x 100 m, 2011.

stage

STAGE nam ponuja pester seznam statističnih vsebin, različne načine njihovega prikazovanja ter navigacijo po kartografski podlagah. Prostorske enote lahko po izbranih statističnih vsebinah združujemo med seboj in ugotavljamo skupne značilnosti posameznih zaokroženih območij. Temu pravimo strokovno delineacija ali oris; gre torej za postopek, pri katerem orišemo (opišemo) območja s skupnimi značilnostmi po merilih, ki smo jih določili sami. Na karti smo izbrali izobrazbeno sestavo prebivalcev Ljubljane in se omejili na prikaz oseb z višje- ali visokošolsko izobrazbo. S preprosto matematiko ugotovimo, da tri območja izkazujejo nadpovprečen delež višje- ali visokošolsko izobraženih oseb. Ker v  eni od omenjenih sosesk živimo tudi sami, nas zanimajo še druge podrobnosti o njej, želimo pa se primerjati tudi z drugima dvema. Podatke tako raziskujemo naprej in ugotovimo stanje, prikazano v preglednici 1.

Preglednica: Primerjava sosesk Murgle, Koseze in Brdo.

preglednica

Podobno izobrazbeno sestavo smo ugotovili s prvo statistično vsebino, ki smo jo izbrali v STAGU, pri drugih izbranih statističnih vsebinah pa opazimo nekaj razlik. Z nekaj lastnega preračunavanja pridemo do številk v preglednici, iz katere takoj ugotovimo bistvene razlike v starostni sestavi prebivalstva. Sklepamo lahko, da v vseh treh območjih živijo ljudje z najmanj višjo stopnjo izobrazbe in da jih velik del sodi med aktivni del prebivalstva (so navzoči na trgu dela), ugibamo lahko tudi o nadpovprečno visokih dohodkih tam živečih oseb. Na drugi strani, v Murglah pa je delež mladih opazno manjši, delež starejših pa opazno večji. Na podlagi tega lahko slutimo, da bodo primerjane soseske, če se bo tak trend nadaljeval, v prihodnje deležne razvoja drugačnih prostorskih in družbenih vsebin. Infrastruktura in različne dejavnosti v Kosezah in na Brdu bodo prilagojene mlajši in aktivni populaciji, v Murglah pa starejšim ljudem v pokoju.

Te ugotovitve lahko pridobimo deloma neposredno iz STAGA, deloma pa se moramo potruditi še sami in podatke prenesti na svoj računalnik ter jih dodatno obdelati. Statistični urad pa se zavezuje, da bo naslednja različica STAGA še ustrežljivejša in da bo tudi najzahtevnejšim postregla z informacijami po merilih treh Michelinovih zvezdic.

(foto: osebni arhiv)
Simona Klasinc (foto: osebni arhiv SK)

Avtorica: Simona Klasinc, vodja oddelka Uredništvo in regionalne statistike.

Na Statističnem uradu se že petnajst let ukvarjam z umeščanjem najrazličnejših statističnih podatkov v prostor. Uporabniki zahtevajo in pričakujejo čedalje več statističnih podatkov, razčlenjenih do čim nižje prostorske ravni, in vse to je zame in za moje sodelavce svojevrsten izziv.

Vsak od nas ima svoje prebivališče na neki lokaciji v prostoru, na neki hišni številki, vsaka sodi v eno od naselij, vsako naselje sodi v eno od občin; skupine občin se družijo v (statistične) regije, vse regije sestavljajo državo Slovenijo in ta je del Evrope … Prav vse pojave, tudi tiste, ki jih meri statistika, lahko z večjo ali manjšo natančnostjo umestimo v prostor in jih primerjamo v prostoru, ugotavljamo vzorce njihove razporeditve, primerjamo različno velika območja, in prav vsi pojavi so sorazmerno preprosti za razumevanje, če so seveda ustrezno predstavljeni. Z umestitvijo podatka v prostor se zviša tudi njegova vrednost. Tega se slovenski statistiki zavedamo in si zelo prizadevamo, da bi podatke ponudili vsem, ki jih potrebujejo za kakršenkoli namen in da bi jim jih prikazali na različne načine, vemo pa tudi, da morajo biti vsi podatki razumljivi, zanimivi in uporabni.

Uporabniki iščejo najrazličnejše podatke bodisi zasebno ali poslovno; želijo, zahtevajo in potrebujejo na primer podatke o svoji soseski, o stanju v svojem naselju, v občini, o umestitvi svojega podjetja v širši kontekst, o razvitosti posamezne gospodarske dejavnosti, o gospodarski rasti v regiji ali pa morda le o tem, katero je najpogostejše žensko ali moško ime v kateri od regij. Prizadevamo si, da bi od razpoložljivih regionalno in lokalno razčlenjenih podatkov uporabnikom ponudili prav vse, ki so po naših merilih dovolj kakovostni in ki jih smemo objaviti, ne da bi ob tem kakorkoli prekršili zavezo o spoštovanju statistične zaupnosti. Aplikacija STAGE pomeni v tej smeri velik napredek.

Najširšo javnost vabimo, da se ob uporabi  tega naprednega kartografskega orodja prepriča o praktičnem pomenu misli: »karte so vredne 1.000 številk in nam prihranijo 1.000 besed«. Verjamem, da lahko med podatki, ki jih ponujamo v aplikaciji STAGE, vsakdo najde tiste in take, ki so zanimivi in uporabni prav zanj.

Mojca Merc (foto: osebni arhiv MM)
Mojca Merc (foto: osebni arhiv MM)

Avtorica: Mojca Merc, oddelek Uredništvo in regionalne statistike.

Pri nastajanju STAGE sem sodelovala predvsem pri pripravi vsebine. Za tokratno kartografsko aplikacijo smo sestavili najširše zasnovan seznam statističnih podatkov in kazalnikov. Vsebinsko tako celovito zastavljenega izdelka na SURS-u doslej namreč še nismo pripravljali. Tokrat smo prvič k pripravljanju vsebine povabili tudi druge za izvajanje dejavnosti slovenske državne statistike pooblaščene ustanove, saj smo želeli čim bolj povezati celotno uradno statistiko v državi. Aplikacija STAGE tako danes uporabnikom omogoča celovit pregled statističnih podatkov, in to ne samo o prebivalcih, o njihovem položaju na trgu dela in na področju izobraževanja, temveč tudi o stanju na področju upokojevanja ter zdravstva. Poleg tega lahko brskajo tudi med številnimi podatki o različnih gospodarskih in drugih dejavnostih: o regionalnem bruto domačem proizvodu, podjetjih, gradbeništvu, kmetijstvu, transportu, raziskovalno-razvojni dejavnosti, o okolju.

Glede na rezultate projekta, ki je v ozadju aplikacije STAGE, smo še zlasti zadovoljni, da nam je uspelo vzpostaviti sistem, ki omogoča, da bodo podatki dosegljivi bistveno lažje, enostavneje in da jih bo mogoče objavljati še bolj tekoče (ažurno). S pripravo podatkov za prostorsko prikazovanje se je doslej na našem uradu ukvarjala le majhna skupina sodelavcev, odslej pa jih bo za to skrbelo vsaj nekaj deset. Ti so s svojim znanjem izdatno pomagali tudi pri pripravljanju seznama podatkov, saj so predlagali kar nekaj novih vsebin ter poskrbeli za zagotovitev metodološko izboljšanega prikaza podatkov.

Z regionalnimi statistikami se ukvarjam, odkar sem se zaposlila na SURS-u, in po mojem mnenju bo uporabnike aplikacije STAGE še posebej razveselilo to, da bodo lahko na enem mestu spremljali stanje in trende za tako raznolik spekter statističnih pojavov in spremenljivk kot še nikoli doslej, in sicer tako na lokalni kot tudi regionalni prostorski ravni.

 

Mag. Ingrid Kamniger (foto: osebni arhiv IK)
Mag. Ingrid Kamniger (foto: osebni arhiv IK)

Dodatno: Mag. Ingrid Kaminger, strokovnjakinja za področje geografskih informacijskih sistemov in projektni vodja na Statističnem uradu Avstrije. Ingrid je članica upravnega odbora Evropskega foruma za geostatistike in članica delovne skupine za podočje povezovanja statistike in geoprostorskih informacij pri Eurostatu.

STAGE is designed as a state of the art Web-GIS application, fulfilling common standards (OGC and INSPIRE) in getting data to the users. STAGE can be used on mobile devices and be embedded in user’s own webpage. It is user friendly including various advanced GIS-functionalities. A big bonus of the application is the fact that a back end interface is provided allowing users to administrate the application. Hence data from various data sources can easily be managed and brought together allowing e.g. cross border analysis. It is also a powerful tool for visualisation coping with small scale geometries such as 100m grids.
It is clear, both experts and general public will benefit from the STAGE application bringing statistics close to people.

 

3 replies on “Karte so vredne 1.000 številk in nam prihranijo 1.000 besed – STAGE”
 1. says: Peter C.

  Zdravo!

  Mene pa zanima, kako dostopati do Stage-a?

  Hvala za odgovor,
  Peter.

 2. says: Meta

  Spoštovani Peter, ravno preverili, STAGE naj bi bil po zadnjih informacijah dostopen po 20. avgustu.

Komentiranje je zaprto.